REGELS MET BETREKKING TOT HOUDERS VAN DEELNEMINGSRECHTEN

Bijgewerkt: wo 22 mei 2019

Regels van P&O Ferries Limited ("P&O Ferries") concessietariefregeling

1. Voorwaarden om in aanmerking te komen

Om in aanmerking te komen voor de volledige concessie zoals beschreven in paragraaf 2.1, moet u de geregistreerde houder zijn van minimaal 600 deelnemingsrechten van de concessie uitgegeven door P&O Ferries ("P&O deelnemingsrechten van de concessie"). Om in aanmerking te komen voor de halve concessie zoals beschreven in paragraaf 2.1, moet u de geregistreerde houder zijn van minimaal 300 P&O-deelnemingsrechten van de concessie. Om in aanmerking te komen voor uw concessie moet u de geregistreerde houder zijn van het relevante aantal P&O deelnemingsrechten van de concessie (i) op de 31 december die onmiddellijk voor de reisdatum valt (of op een andere datum die de bestuurders van P&O Ferries (de "Bestuurders") met een opzegtermijn van ten minste twaalf maanden zullen bepalen), (ii) op het moment van de aanvraag voor de reis en (iii) op het moment van de reis.Uw korting is gebaseerd op het aantal P&O deelnemingsrechten van de concessie die u in bezit heeft, aangezien deze zijn opgenomen in het register van de leden van de P&O Ferries Concessietariefregeling.

  1. P&O deelnemingsrechten van de concessie die op gezamenlijke naam zijn geregistreerd, zullen worden behandeld als zijnde in het bezit van de eerste naam van de gezamenlijke houder van de deelnemingsrechten, zoals ze zijn geregistreerd in het register van de leden van de P&O Ferries-concessietariefregeling.
  2. Alleen individuele houders van deelnemingsrechten kunnen op grond van deze regels in aanmerking komen voor tariefkortingen. Geen enkel bedrijf of andere instantie komt in aanmerking.

Een houder van deelnemingsrechten die in aanmerking komt op grond van de naleving van deze vereisten wordt hierin aangeduid als een "in aanmerking komende houder van deelnemingsrechten".

 

2. Concessies en rechten

Met inachtneming van de bepalingen van deze regels:

2.1 Een in aanmerking komende houder van deelnemingsrechten heeft recht op een korting op het in de brochure voor houders van deelnemingsrechten vermelde tarief voor elke reservering voor een retourreis met een privé-auto (of een gemotoriseerde caravan of motor) met maximaal 4 passagiers, inclusief de bestuurder en de houder van de deelnemingsrechten als dit niet de bestuurder is, op de volgende routes die door P&O Ferries of andere leden van de P&O Ferries-groep worden geëxploiteerd:

Tariefkorting Volledige concessie Halve concessie
Dover Calais 50% 25%
Hull Zeebrugge/ Rotterdam 40% 20%
Cairnryan Larne en Liverpool Dublin 25% 12,5%

2.2 Deze kortingen (de "Concessies") zijn beschikbaar op alle afvaarten op deze routes, met uitzondering van de uitgesloten afvaarten - zie regel 3.1 hieronder.

2.3 De houder die in aanmerking komt en die de reservering maakt, hoeft geen eigenaar te zijn van het voertuig, maar moet een van de passagiers van het voertuig, een bewijs van zijn identiteit kan gevraagd worden bij vertrek of aankomst, of op elk moment van de reis.

2.4 Twee betalende kinderen (zoals aangegeven in de desbetreffende tariefbrochure) worden in het kader van deze regels voor de overtochten van Cairnryan Larne en Liverpool Dublin als één passagier behandeld.

2.5 Concessies kunnen worden aangevraagd door een gekwalificeerde houder van deelnemingsrechten voor een onbeperkt aantal retourreizen. De bestuurders kunnen, naar eigen goeddunken, met een opzegtermijn van ten minste één jaar het aantal retourreizen beperken tot ten minste twee per jaar, waarvan slechts één in de periode van juni tot en met september.

 

 

3. Overige voorwaarden

3.1 Elk kalenderjaar zal de afdeling Concessionary Fare van P&O Ferries een bericht publiceren waarin een beperkt aantal afvaarten in het hoogseizoen wordt vermeld (die naar hun mening zeker volgeboekt zullen zijn) waarvoor de Concessies voor het volgende jaar niet beschikbaar zullen zijn. In het kader van dit reglement wordt onder "uitgesloten vaarten" verstaan de vaarten die zijn vermeld in een dergelijk bericht dat in overeenstemming met deze regel wordt gepubliceerd.

3.2 Een gekwalificeerde houder van deelnemingsrechten heeft op grond van deze regels geen recht op voorrang bij reservering. Alle reserveringsaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

3.3 Deze regels zijn alleen van toepassing op de voertuig- en bijpassende passagierstarieven die in de brochure van de houders van deelnemingsrechten worden vermeld en niet op tarieven die al zijn verlaagd of die deel uitmaken van een goedkoop retourtje, minicruise, een korte autovakantie, inclusief-vakantie of een andere speciale actie, aanbieding of pakket. Gepensioneerden, HM Forces en andere speciale groepen komen volgens deze regels niet in aanmerking voor extra kortingen.

3.4 Concessies zullen niet worden verleend op grond van deze regels met betrekking tot passagiers die zonder voertuig reizen of met betrekking tot caravans, aanhangwagens, minibussen of bedrijfsvoertuigen, kosten voor overnachtingen, cateringvoorzieningen, de aankoop van goederen aan boord of eventuele producten, voorzieningen of diensten die door een bedrijf van de P&O Ferries groep worden geleverd, behalve zoals aangegeven in regel 2.1 hierboven.

3.5 De tarieven die in het kader van deze regels met korting worden verstrekt, gelden alleen voor de diensten waarop deze regels van toepassing zijn, en zijn niet overdraagbaar op een veerboot die wordt geëxploiteerd door een andere maatschappij of een ander bedrijf waarop deze regels niet van toepassing zijn. Een gemaakte reservering of uitgegeven instapkaart is persoonlijk voor de aanvrager en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. Een wijziging van een reservering of een ticket met korting volgens deze regels kan leiden tot een toeslag voor het verschil tussen het volledige tarief en het kortingstarief, indien een dergelijke wijziging betrekking heeft op reizen op een vaargebied waarvoor volgens deze regels geen korting beschikbaar is.

3.6 Concessies worden volgens deze regels alleen verleend voor retourreizen (in twee richtingen) die binnen 12 maanden na de datum van de aanvraag moeten worden uitgevoerd. Er wordt geen terugbetaling gegeven als de terugreis niet wordt gemaakt, tenzij dit tot gevolg heeft dat het betaalde tarief hoger is dan het volledige tarief voor de enkele reis. In dit geval wordt het bedrag dat meer is betaald dan het volledige tarief op schriftelijk verzoek van de aanvrager terugbetaald, na aftrek van eventuele administratieve kosten. Alle enkele (in één richting) reizen worden aangerekend tegen het standaardtarief voor enkele reizen.

3.7 Een gekwalificeerde houder van deelnemingsrechten heeft alleen recht op de Concessies uit hoofde van deze regels met betrekking tot het vervoer van voertuigen die uitsluitend voor sociale, huishoudelijke en plezierdoeleinden worden gebruikt.

3.8 Tickets worden volgens deze regels alleen met korting uitgegeven voor een bepaalde afvaart en mogen geen open datum hebben.

4. Aanvraagprocedures

4.1 Aanvragen voor reserveringen kunnen op grond van deze regels worden ingediend bij P&O Ferries door te bellen naar 0870 6000612 (0044 1304864 156 buiten het Verenigd Koninkrijk) door het referentienummer van de houder te vermelden. Boekingen kunnen onder deze regels ook worden gemaakt via de website van P&O Ferries www.poferries.com en door het nummer van de houder van de deelnemingsrechten in te voeren en in te loggen, zoals beschreven in de begeleidende brief.

4.2 Aanvragen kunnen in het kader van deze regels op geen enkele andere wijze worden geaccepteerd, met name niet door middel van een persoonlijke aanvraag.

4.3 Een aanvraag in het kader van deze regels wordt behandeld als een aanvraag die is ingediend op de datum waarop deze door P&O Ferries is verwerkt.

4.4.Er kan nadien geen enkele tariefkorting worden toegekend voor een gemaakte reservering of aankoop van een ticket anders dan in overeenstemming met deze regels.

4.5 In geval van annulering of wijziging van een reservering die onder deze regels is gemaakt en in geval van terugbetaling, heeft P&O Ferries het recht om naar eigen goeddunken betaling van administratiekosten te vragen voor kosten die in verband hiermee zijn gemaakt.

5. Bijzondere bepalingen

5.1 Deze regels scheppen geen enkele verplichting voor P&O Ferries om de afvaarten op de in regel 2 hierboven genoemde veerbootroutes te blijven verzorgen of aanvullende routes waarop deze regels, naar goeddunken van het bestuur, kunnen worden toegepast.

5.2 P&O Ferries behoudt zich het recht voor om op elk moment de voordelen die op grond van deze regels beschikbaar zijn, in te trekken voor houders van deelnemingsrechten die deze regels overtreden.

5.3 Deze regels mogen op geen enkele materiële wijze worden gewijzigd, tenzij een dergelijke wijziging wordt goedgekeurd door een meerderheid van niet minder dan 75% van de nominale waarde van de P&O Concessiehouders die hebben gestemd op een vergadering van P&O Concessiehouders bijeengeroepen met het oog op het overwegen van een dergelijke wijziging. De bestuurders behouden zich het recht voor om andere wijzigingen (van niet-materiële aard) in deze regels aan te brengen die zij noodzakelijk of passend achten om eventuele wijzigingen weer te geven in de exploitatiepraktijken van P&O Ferries na de goedkeuring van deze regels. Dergelijke wijzigingen zullen schriftelijk aan de houders van de P&O-deelnemingsrechten van de concessie worden meegedeeld.

5.4 De bestuursleden kunnen te allen tijde, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de houders van de deelnemingsrechten, de Concessies beëindigen indien zij (na ontvangst van een verslag van een naar behoren gekwalificeerde onafhankelijke adviseur waarin wordt verklaard dat de beslissing van de bestuursleden in de door die adviseur relevant geachte omstandigheden redelijk is) besluiten dat dit op grond van (een) gebeurtenis(sen) of omstandighe(i)d(en) is (zijn) gebeurd, het recht om deel te nemen aan de Concessietariefregeling onwettig is, de belangen schaadt van de houders, de houders geen materieel voordeel meer oplevert of het belang van P&O Ferries of van een lid van de groep P&O Ferries materieel schaadt, als gevolg van wijzigingen in de wet of de interpretatie of toepassing ervan.

5.5 Er worden in geen geval ontheffingen of uitzonderingen op de bepalingen van deze regels gemaakt of erkend.

5.6 Reserveringen op grond van deze regels gelden onverminderd en met inachtneming van de anders geldende normale vervoersvoorwaarden, waarvan kopieën op verzoek verkrijgbaar zijn.