VERKLARING OMTRENT MODERNE SLAVERNIJ

Bijgewerkt: wo 22 mei 2019

1. Statement

P&O Ferries zet zich in voor een eerlijke, oprechte en open bedrijfsvoering. Wij zetten ons in voor nultolerantie ten aanzien van elke vorm van slavernij, mensenhandel of kinderarbeid en houden ons binnen ons bedrijf aan de volgende principes:
 
  • De beginselen van het "Global Compact" van de Verenigde Naties, de VN-Verklaring van de rechten van de mens en de "Verklaring inzake de fundamentele beginselen en rechten op het werk" van de Internationale Arbeidsorganisatie van 1998 in overeenstemming met de nationale regels en wetgeving naleven;
  • Geen gebruik maken van arbeid door kinderen jonger dan 15 jaar, ook niet als de nationale wet- of regelgeving de tewerkstelling van of het werken door personen jonger dan 15 jaar toestaat, waarbij wordt erkend dat de tewerkstelling van jonge kinderen hen kan verhinderen om onderwijs of een opleiding te volgen en schadelijk kan zijn voor hun gezondheid of ontwikkeling;
  • Nooit gebruik maken van dwangarbeid of verplichte arbeid;
  • Voldoen aan de geldende nationale wet- en regelgeving met betrekking tot werktijden, minimumlonen en uitkeringen

Wij streven er ook naar dat onze leveranciers, agenten, consultants en aannemers in onze hele toeleveringsketen een soortgelijke aanpak hebben of hanteren. Al onze leveranciers en aannemers zijn verplicht om onze gedragscode voor leveranciers te onderschrijven en na te leven, waarin bovenstaande principes zijn opgenomen. Alle contracten die met leveranciers en aannemers worden gesloten, zullen ook bepalingen bevatten die beide partijen verplichten om alle wetten inzake dwangarbeid na te leven en ervoor te zorgen dat noch in hun bedrijf, noch in hun toeleveringsketens mensenhandel, slavernij of dwangarbeid plaatsvindt die in strijd is met dergelijke wetten. Het Bedrijf heeft het recht om dergelijke contracten te beëindigen indien deze verplichting niet wordt nagekomen.