P&O Ferries Algemene voorwaarden

Bijgewerkt: wo 4 okt 2023

De P&O Ferries Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw contract met ons. Wij menen dat deze billijk en duidelijk zijn. U dient ze aandachtig te lezen.

1. Uw contract met ons

i. De navolgende definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden.

“Ierse Zeeroutes” betekent overtochten tussen Larne en Cairnyan en Dublin en Liverpool of elke andere route die P&O in of over de Ierse Zee verzorgt.

“Noordzeeroutes” betekent overtochten tussen Rotterdam(Europoort) en Hull of elke andere route die P&O verzorgt in of over de Noordzee.

"Korte zeeroutes" betekent overtochten tussen Calais en Dover of elke andere route in of over het Engels Kanaal.

"Korte duur" of ‘ Beperkte / Gelimiteerde duur’ betekent een boeking waarbij de heen- en terugreis binnen een bepaalde tijdsduur moet plaatsvinden, d.w.z. elke andere tijdsduur dan een gewone enkele of gewone heen-en-terugreis.

"Totaalbedrag" betekent de volle prijs die is betaald met uitzondering van eventuele bedragen voor reizen per trein of over de weg die via ons zijn geboekt.

ii. Uw contract is gesloten met ofwel (a) P&O Short Sea Ferries Limited, indien u een Korte zeeroute neemt; (b) P&O European Ferries (Irish Sea) Limited, indien u een Ierse Zeeroute neemt of (c) P&O North Sea Ferries Limited, indien u een Noordzeeroute neemt. Verwijzingen naar 'wij', 'ons' en 'onze' betekent de desbetreffende onderneming (handelend onder de naam P&O Ferries of P&O Irish Sea, naargelang wat van toepassing is), eventueel met inbegrip van onze werknemers, tussenpersonen, onafhankelijke aannemers, onderaannemers (inclusief stuwadoors) en havenautoriteiten die allen het voordeel hebben van de weren en beperkingen die in de onderhavige algemene voorwaarden zijn vastgesteld.

iii. Uw contract met ons zal ingaan vanaf het moment dat wij uw boeking bij ons middels uw boekingsreferentie bevestigen. Boekingen zijn niet overdraagbaar tenzij anderszins is vermeld.

iv. Door bij ons te boeken aanvaardt u dat deze algemene voorwaarden zowel op u als op alle personen van toepassing zijn namens wie uw boeking eventueel plaatsvindt en daardoor bevestigt u dat u de vereiste bevoegdheid van die personen heeft om dit namens hen te doen. 

v. Op uw contract met ons zijn de algemene voorwaarden en alle verplichte toepasselijke wetgevingen van toepassing, waaronder:

a) de Overeenkomst van Athene 1974 met betrekking op het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, en
b) de Verordening (EG) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad de dato 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen (“Verordening betreffende de rechten van passagiers”).

Op verzoek is een exemplaar van de Overeenkomst van Athene en van de Verordening betreffende de rechten van passagiers beschikbaar.

Wanneer sprake is van enige afwijking tussen deze voorwaarden en een toepasselijke wetgeving, zal deze wetgeving prevaleren.  

vi. In bepaalde omstandigheden kan het voor u noodzakelijk zijn om met een andere vervoerder te reizen. In dergelijke omstandigheden zullen de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing blijven. 

vii. Indien u met ons reist onder een boeking die u bij een andere vervoerder heeft gemaakt, dan zullen onze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

viii. Uw contract met ons is onderworpen aan het Engels recht en de Engelse rechter heeft een niet-exclusieve bevoegdheid om van een geschil met ons kennis te nemen. 

ix. Indien u als onderdeel van uw boeking per trein of over de weg reist, dan is dat deel van uw reis onderworpen aan eventuele relevante algemene voorwaarden van de daarbij betrokken vervoerder en aan toepasselijke internationale verdragen.

x. Alle in onze brochures omschreven producten en diensten, al of niet in gedrukte of elektronische vorm, zijn onderworpen aan beschikbaarheid op het moment van boeken. De in onze brochures omschreven vertrekdata, vertrektijden en schepen zijn aan veranderingen onderhevig. Tijdens de Kerst en Nieuwjaar kan het vaarschema beperkt zijn. 

xi. Faciliteiten aan boord kunnen variëren per route, schip, data en uren van afvaart. Vervoer van voetpassagiers is niet toegestaan op bepaalde afvaarten en services.

xii. Op gezette tijden, met name - doch niet beperkt tot - speciale aanbiedingen, zullen bijkomende voorwaarden van toepassing zijn. Zij worden geacht integraal deel uit te maken van de onderhavige algemene voorwaarden.

xiii. Uit veiligheidsoverwegingen behandelt P&O Ferries wijzigingen of vragen betreffende uw boeking alleen na het controleren van uw persoonsgegevens wanneer de boeking via ons Contactcentrum werd gemaakt. Online wijzigingen kunnen via beveiligde toegang tot uw account worden uitgevoerd.
xiv. ”Mijn Account”: het valt onder uw verantwoordelijkheid om uw account en wachtwoord vertrouwelijk te houden en om toegang tot uw computer te beperken. In de mate dat de toepasselijke wetgeving dit toestaat bent u verantwoordelijk voor alles wat met uw account of wachtwoord wordt uitgevoerd. U dient alle nodige maatregelen te nemen om zeker te stellen dat uw wachtwoord vertrouwelijk en beveiligd blijft; u dient er ons meteen van in kennis te stellen wanneer u redelijkerwijze aanneemt dat iemand uw wachtwoord kent of uw wachtwoord op niet geoorloofde wijze wordt of waarschijnlijk zal worden gebruikt. U bent er verantwoordelijk voor dat de gegevens die u ons heeft overgemaakt juist en volledig te zijn en dat u ons ervan in kennis zult stellen indien zich enige wijziging in die gegevens voordoet. In de zone “Mijn Account” op de website kunt u bij de aan ons overgemaakte gegevens en kunt u die bijwerken, met inbegrip van de instellingen van uw account.

U mag de website van P&O Ferries niet gebruiken: (a) op een zodanige wijze die er (mogelijk) voor kan zorgen dat de website van P&O Ferries of de toegang daartoe wordt onderbroken, beschadigd of ontregeld, of (b) voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of andere illegale activiteiten of (c) om ergernis, ongemak of ongerustheid te veroorzaken.

Wij behouden ons het recht voor om de service te weigeren, de account te sluiten of verwijderen of content te bewerken indien u een inbreuk pleegt op de toepasselijke wetten, de onderhavige algemene voorwaarden of andere voorwaarden, richtlijnen of beleidslijnen. 
xv. Reisbevestigingen en informatie over dienstverstoringen kunnen worden gestuurd naar het door u aangeduide e-mailadres of via sms.

xvi. Om onze hoge dienstverleningsnormen te handhaven en om te ondersteunen bij de opleiding van ons personeel, worden alle telefoongesprekken opgenomen

xvii. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met ons privacy beleid , waarvan een kopie te vinden is op onze website.

 

 

2. Boeking en betaling

i. Voertuigen en aanhangwagens/caravans die langer dan 6m en/of hoger dan 1.80 m zijn moeten bij boeking worden aangemeld met inbegrip van de eventuele toevoeging van imperialen, fietsen, enz. Op dergelijke voertuigen kunnen bijbetalingen van toepassing zijn.. Ter voorkoming van twijfel worden voertuigen met een achterkant die volledig of deels is afgesloten met panelen en/of een laadruimte gedefinieerd als bestelwagens gebouwd voor commerciële doeleinden. U dient op het moment van boeking aan te geven dat het voertuig een bestelwagen is. Bestelwagens die zijn afgeleid van personenauto's waarvan het achterste deel van het voertuig is ingericht als laadruimte worden gedefinieerd als van personenauto’s afgeleide voertuigen en kunnen naargelang hun afmetingen als personenauto's worden geboekt. Minibussen worden gedefinieerd als voertuigen met 9 tot 16 zitplaatsen buiten de zitplaats van de bestuurder. Indien u commerciële goederen vervoert verwijzen wij u naar paragraaf 3vi. Het nalaten van het bij P&O Ferries aanmelden van type en afmetingen voor afvaart, kan van invloed zijn op onze mogelijkheid uw voertuig te vervoeren met een bijbetaling of weigering van inscheping als mogelijk gevolg. 

ii. Een boeking voor 10 of meer passagiers (met inbegrip van bestuurders en kinderen van willekeurige leeftijd) moet als groep plaatsvinden en is onderworpen aan de voorwaarden voor groepsreizen, waarvan afschriften online verkrijgbaar zijn op www.poferries.nl, evenals de onderhavige algemene voorwaarden.

iii. Indien u een schriftelijke bevestiging wenst van uw boeking dient u dit aan te vragen ten tijde van het maken van de boeking. Hiervoor kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

iv. Boarding kaarten zijn beschikbaar op dag van afvaart in de haven van vertrek bij vermelding van uw boekingsreferentie. 

v. De betaling van uw boeking dient volledig voldaan te zijn wanneer wij uw boeking bevestigen, tenzij de boeking ten tijde van het boeken is bevestigd is in aanmerking te komen voor gedeeltelijke voldoening, waabij het openstaande bedrag wordt betaald voor aanvang van de reis. Dit kan voltooid worden via verscheidene betalingsmethoden, welke zullen verschillen afhankelijk van de manier waarop u boekt en de aan uw land relevant zijnde bank contracten. Deze betalingsmethoden kunnen inhouden:
a) Online: grote credit en debit kaarten, PayPal
b) Via ons Call Center: grote credit en debit kaarten
c) Aan de haven: grote credit en debit kaarten en contact
Toeslagen kunnen van toepassing zijn op bepaalde betalingsmethoden. Om veiligheidsredenen kunt u gevraagd worden de voor de boeking gebruikte credit/debit kaart te tonen wanneer u incheckt aan de haven. Kunt u deze niet tonen dan kan dit resulteren in de annulering van uw reis.

Als er een aanbetaling is gedaan om een boeking te garanderen, moet het saldo worden betaald binnen het tijds bestek dat op het moment van boeking wordt vermeld. Als u dit niet doet, wordt de boeking automatisch geannuleerd. De algemene voorwaarden van het tickettype bepalen of er restitutie van toepassing is op de aanbetaling (zie clausule 4 vii)

vi. P&O Ferries Holdings Limited is de verwerkingsagent voor alle betalingen in achtervolging van dit contract.

vii. Voor boekingen die per telefoon of online gemaakt worden zijn geen reserveringskosten van toepassing. Voor boekingen die in de haven gemaakt worden, is een toeslag van €6 per boeking van toepassing.

viii. Boekingen op de dag van vertrek kunnen aan een toeslag worden onderworpen. Nadere bijzonderheden over deze toeslag zijn op het moment van de boeking beschikbaar. 

ix. Wanneer het volgens ons nodig is kunnen wij verlangen dat een gehandicapte persoon of een persoon met beperkte mobiliteit wordt begeleid door een andere persoon die bijstand kan verlenen. Deze begeleidende persoon mag gratis meereizen.

Indien betaling niet voor de vervaldag heeft plaatsgevonden, hebben wij het recht om uw boeking zonder nadere aankondiging aan u te annuleren.

 

3. Tarieven

i. De valuta waarin de boeking is geprijsd, is gebaseerd op de haven van vertrek van de heenreis. Indien u wenst te betalen in een andere munteenheid (Ponden Sterling of Euro), wordt een wisselkoers wordt toegepast.

ii. Behoudens de bepalingen in paragraaf 3iv zijn de tarieven pas gegarandeerd op het moment dat uw boeking aan u is bevestigd met een boekingsreferentie. 

iii. U heeft geen recht op restitutie als gevolg van koersschommelingen tussen de datum waarop onze tarieven zijn gepubliceerd en de datum van uw vertrek. 

iv. Indien er een verhoging plaatsvindt van de kosten, dan behouden wij ons het recht voor om een toeslag in rekening te brengen. De eventuele toeslag kan in rekening worden gebracht op of na de boekingsdatum, maar voor de reisdatum.  Deze toeslag kan van toepassing zijn voor alle passagiers en/of voertuigboekingen en zal voorafgaand aan de heenreis geïncasseerd worden. Indien de toeslag wordt verlaagd, of volledig komt te vervallen, dan heeft dit geen effect op reeds gemaakte boekingen.

v. Voor de Ierse Zee: senioren tarieven zijn mogelijk beschikbaar voor reizigers die het bewijs kunnen voorleggen dat zij recht hebben op een dergelijk tarief voor 60-jarigen en ouder.

vi. De volgende voertuigen zijn uitgesloten voor toeristentarieven en vallen dus onder de vrachttarieven en de vrachtvoorwaarden. Gelieve contact op te nemen met freightsales.dover@poferries.com voor meer informatie wat betreft de vrachttarieven en hoe u kunt boeken.
a) alle voertuigen die handelsgoederen vervoeren of die bij handelsactiviteiten betrokken zijn 
b) voertuigen die gevaarlijke handelsgoederen vervoeren;
c) alle voertuigen van meer dan 7 m lang ontworpen voor het vervoer van handelsgoederen;
d) voor Ierse Zeeroutes, alle voertuigen ontworpen voor handelsgebruik
a. die een aanhangwagen trekken en waarvan de totale lengte meer dan 12,5 m bedraagt;
b. die voertuigen voor sportieve evenementen vervoeren. 
e) lijkwagens of dergelijke voertuigen, leeg of niet leeg
vii. Kinderen tot 4 jaar reizen gratis maar bij het boeken moeten ze wel als passagiers worden vermeld. Er kan een toeslag worden aangerekend voor kinderen onder 4 jaar oud op een minicruise.

4. Wijzigingen, annulering en terugbetaling

i. Veranderingen in de route, de datum, het tijdstip, het aantal passagiers of het type voertuig voor andere dan promotietarieven zijn afhankelijk van beschikbaarheid en het verschil dient te worden bijbetaald tussen het originele tarief en het tarief dat van toepassing is op de dag waarop u de aangerekende wijziging maakt (nieuwe tariefberekening) plus de wijzigingskosten zoals vermeld in de tabel in 4 ii hierna. Voor veranderingen aan een boeking met  beperkte / gelimiteerde reisduur die niet volledig is afgewerkt, die ertoe leiden dat die reisduur zal worden overschreden dient een aanpassingsvergoeding van €48 te worden betaald.

ii. De volgende regels zijn van toepassingen op wijzigingen: 
 

Dover – Calais

  Standaard Standaard Flexibel  Volledig Flexibel
Welk bedrag moet ik betalen als ik voor het vertrek mijn boeking wil veranderen?  25 € wijzigingskosten + prijsherziening  Prijsherziening maar geen wijzigingskosten  Niets indien dezelfde duur en boekinggegevens – bijv. type voertuig, extra’s 
Zijn er extra’s inbegrepen?  Neen  Neen Neen
Wat betaal ik aan de haven als ik niet reis zoals ik heb geboekt? ^^ Niets indien u reist binnen 4 u voor of na het geboekte vertrekuur. Daarbuiten minimaal 
80 €. ^
 

Niets indien u reist binnen 4 u voor of na het geboekte vertrekuur. Daarbuiten minimaal 80 €. ^

Niets indien dezelfde duur en boekinggegevens – bijv. type voertuig, extra’s

^ Wanneer u meer dan 99 uur na uw geboekte afvaart arriveert aan de haven, zal het betreffende deel van uw boeking automatisch komen te vervallen en zult u een nieuw ticket moeten aanschaffen voor de enkele reis.
^^ Ruimte is afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van reizen.

 
Hull-Rotterdam(Europoort)
  Standaard Standaard Flexibel  Volledig Flexibel
Welk bedrag moet ik betalen als ik voor het vertrek mijn boeking wil veranderen?  25 € wijzigingskosten + prijsherziening  Prijsherziening maar geen wijzigingskosten  Niets indien dezelfde duur en boekinggegevens – bijv. type voertuig, extra’s 
Zijn er extra’s inbegrepen? ¥ Neen Neen Neen
Wat betaal ik aan de haven als ik niet reis zoals ik heb geboekt? ^^ 25 €  wijzigingskosten + prijsherziening ^ Prijsherziening maar geen wijzigingskosten ^ Niets indien dezelfde duur en boekinggegevens – bijv. type voertuig, extra’s 

^ Wanneer u uw afvaart mist, zal het betreffende deel van uw boeking automatisch komen te vervallen en zult u een nieuw ticket moeten aanschaffen voor de enkele reis.
^^ Ruimte is afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van reizen,

Larne-Cairnryan

  Standaard Flexibel  Volledig Flexibel
Welk bedrag moet ik betalen als ik voor het vertrek mijn boeking wil veranderen?  25 € wijzigingskosten + prijsherziening  Prijsherziening maar geen wijzigingskosten  Niets indien dezelfde duur en boekinggegevens – bijv. type voertuig, extra’s
Zijn er extra’s inbegrepen? Neen  Neen  Neen 
Wat betaal ik aan de haven als ik niet reis zoals ik heb geboekt? ^^ Een minimum van £50 ^ Geen bijbetaling binnen de 5 uur van de geboekte afvaart. Minimum £40 Buiten de 5 uur van de geboekte afvaart. ^ Niets indien dezelfde duur en boekinggegevens – bijv. type voertuig, extra’s 

^ Wanneer u meer dan 99 uur na uw geboekte afvaart arriveert aan de haven, zal het betreffende deel van uw boeking automatisch komen te vervallen en zult u een nieuw ticket moeten aanschaffen voor de enkele reis.
^^ Ruimte is afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van reizen.

 
Liverpool-Dublin
  Standaard Standaard Flexibel 
Welk bedrag moet ik betalen als ik voor het vertrek mijn boeking wil veranderen?  25 € wijzigingskosten + prijsherziening  Prijsherziening maar geen wijzigingskosten 
Zijn er extra’s inbegrepen?  Alle Maaltijden  Alle Maaltijden 
Wat betaal ik aan de haven als ik niet reis zoals ik heb geboekt? ^^ 25 € wijzigingskosten + prijsherziening ^  Prijsherziening maar geen wijzigingskosten ^ 

^ Wanneer u meer dan 99 uur na uw geboekte afvaart arriveert aan de haven, zal het betreffende deel van uw boeking automatisch komen te vervallen en zult u een nieuw ticket moeten aanschaffen voor de enkele reis.
^^ Ruimte is afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van reizen.

iii. Een wijziging in de afvaarttijd kan invloed hebben op de prijs voor de heen- en de terugreis. Als de heen- of terugreis als Extra Voordeel-tarief is geboekt, zullen er wijzigingskosten worden aangerekend.

iv. Zodra een boeking is gemaakt en een referentienummer is uitgegeven, kunnen er voor dit ticket (b.v. Extra Voordeel, Standaard Flexibel,Volledig Flexibel) geen wijzigingen worden aangebracht

v. Op de terugbetaling waarop u recht heeft bij annulering van uw boeking zal een bedrag als  annuleringsvergoeding worden ingehouden zoals vermeld in de onderstaande tabel. Schriftelijke verzoeken om terugbetaling dienen binnen de 6 maanden na de geldigheidsdatum van de boeking te worden ingediend (zie punt 4vii voor gevallen van uitsluiting). Tenzij anders vermeld zijn boekingen geldig gedurende 12 maanden na de datum van aankoop of tot de dag van reizen (het ligt eraan welke eerder is); annuleringen dienen niet later dan 24 uur voor de geplande vertrekdatum van uw heenreis te worden gemeld.

vi. Als u wegens COVID-19 een krediet of voucher van ons heeft ontvangen voor een reis in de toekomst, die een vervaldatum heeft tot en met 30 septembre 2022 en u deze wilt gebruiken voor de betaling van uw huidige boeking, dan is het belangrijk dat u uw reis met betrekking tot deze boeking moet voltooien voor 30 septembre 2022.

Annuleringskosten

vii. Wanneer de volledige boeking (zowel de heen als de terugreis van uw boeking) wordt geannuleerd zal een annuleringsvergoeding worden aangerekend. Dit wordt berekend als een percentage van het totale reisbedrag.

Annuleringskosten voor Dover-Calais & Larne-Cairnryan

Annuleringsperiode voor vertrek heenreis  Standaard  Standaard Flexibel  Volledig Flexibel 
<24 u.  100%  0%  0% 
>=24 u.  100%  0%  0% 

Annuleringskosten voor Hull-Rotterdam(Europoort)

Annuleringsperiode voor vertrek heenreis  Standaard  Standaard Flexibel  Volledig Flexibel  
 <15 dagen  100% 100%  0% 
 15-28 dagen  100% 50%  0% 
29-56 dagen  100%  25%  0% 
>56 dagen   100% 15%  0% 

Annuleringskosten voor Liverpool-Dublin

Annuleringsperiode voor vertrek heenreis  Standaard
Standaard Flexibel 
<15 dagen  100% 100% 
 15-28 dagen 100%  50% 
 29-56 dagen 100%  25% 
 >56 dagen 100%  15% 

Restitutie

vii. Onder geen enkele voorwaarde geven wij enige restitutie met betrekking tot:
a) Annuleringen of wijzigingen die op het Standaard ticket worden toegepast
b) Annuleringen of wijzigingen doorgevoerd na de geboekte vertrek datum en tijd van de heenreis voor een Standaard en Standaard Flexibel ticket;
c) ongebruikte onderdelen van boekingen waar de boeking van beperkte / gelimiteerde duur is. Dit betreft ook aan de boeking toegevoegde extra’s zoals Priority Boarding, Club Lounge, upgrades van de hut, maaltijden, WiFi, bus transfers etc. voor een Extra Voordeel, Standaard Flexibel en Volledig Flexibel ticket; 
d) gedeeltelijk betaalde boekingen.
e) annuleringen via internet, gedaan op de dag van het geboekte vertrek. Restitutie is alleen mogelijk indien deze annuleringen via ons Call Center verwerkt worden

 
 
 

5. Reis en toeslagen

i. Wij kunnen alleen beschikbaarheid garanderen, ook voor passagiers, voertuigen en extra’s, voor de geboekte vertrekdata en –tijdstippen. Voor reizen op andere tijdstippen kan een toeslag worden aangerekend. Restituties zijn afhankelijk van het ticket type.

ii. Tenzij anderszins vermeld, worden alle retourboekingen voor verschillende routes, verschillende tariefzones en verschillende jaren berekend op basis van het totaalbedrag van de twee toepasselijke tarieven.

iii. Indien tarieven van beperkte / gelimiteerde duur worden aangeboden, dan zijn zij geldig voor de toepasselijke hoeveelheid dagen vanaf de dag van aankomst in de bestemmingshaven tot de dag van de terugreis. Boekingen voor verschillende routes van korte duur zullen uitsluitend van toepassing zijn indien dergelijke tarieven op beide routes van toepassing zijn. Elke afwijking van bovenstaande zal vermeld staan in het van toepassing zijnde promotiemateriaal. 

iv. Voor aanhangwagens en caravans die met een retourbiljet alleen op een heen- of terugreis reizen, wordt het toepasselijke tarief voor een enkele reis in rekening gebracht. 

v. Alle vervoersbewijzen van beperkte / gelimiteerde duur zijn slechts geldig indien de heenreis en de terugreis worden voltooid met dezelfde operator, met hetzelfde voertuig, dezelfde passagiers en binnen de vastgestelde periode. Indien u nalaat de heenreis van de boeking te gebruiken, dan wordt de volledige boeking inclusief de terugreis geannuleerd. Als u een retour ticket boekt die enkel binnen een opgelegde tijdslimiet geldig is, dan is het niet toegestaan om dit ticket alleen voor de heen- of de terugreis te gebruiken. 

vi. Op grond van het recht moeten wij de namen, leeftijdsgroep en het geslacht van alle passagiers opgeven tezamen met (ten behoeve van een noodgeval) nadere bijzonderheden over enige benodigde speciale zorg of hulp. Indien men nalaat deze informatie te verschaffen, zal dit tot gevolg hebben dat uw toestemming om aan boord te gaan wordt geweigerd. U dient erop te letten dat, indien de verlangde informatie niet voor de datum van uw vertrek wordt verstrekt, uw reis kan worden vertraagd, en er een toeslag geldt van €15 per wijziging aan persoonlijke gegevens, zoals namen van passagiers, die doorgevoerd worden aan de check-in. 

vii. Voor een aanhangwagen/voertuig dat vee vervoert moet voor de overtocht tussen Cairnryan en Larne een toeslag van €23 per enkele reis worden betaald. Indien u vee vervoert neem alstublieft contact op met ons Call Center om een boeking te maken.

viii. Bagage is niet toegestaan op dagretours.

ix. Hulp die geboden wordt aan automobilisten met voertuigen met pech zal een extra geldelijke bijdrage met zich meebrengen om de redelijke kosten weer te geven die wij hebben gemaakt voor het bieden van dergelijke hulp. Aan voertuigen die op een bergingsvoertuig worden gerepatrieerd zullen de standaard bedragen voor vrachtvoertuigen in rekening worden gebracht

6. Overtochten met vertraging of geannuleerde overtochten

i. Wij streven ernaar u, uw bagage en uw voertuig te laten uitvaren op het geboekte tijdstip. Weersomstandigheden, sluiting van havens, industriële geschillen kunnen van invloed zijn op ferry’s, vertrektijden/-data en bestemmingen of deze kunnen worden gewijzigd vanwege andere operationele vereisten. 

Na inchecken, als wij niet binnen de 90 minuten na uw geplande vertrektijd de verwachte dienst kunnen verstrekken, zullen wij een gepaste alternatieve overtocht trachten aan te bieden, op voorwaarde dat er hiervoor beschikbaarheid is die redelijkerwijs kan worden aangeboden. Wij zullen u het totale P&O Ferries tarief van de betreffende heen- en/of terugreis restitueren als het helemaal onmogelijk is om met ons te reizen of als wij geen gepaste alternatieve overtocht met de veerboot kunnen organiseren of indien u niet wilt ingaan op de door ons aangeboden alternatieve overtocht. Als uw heenreis vertraagd is en uw reisplan geen nut meer heeft, kan met voorlegging van de nodige bewijsstukken de volledige ticketprijs worden terugbetaald.

ii. Wanneer wij geen vertraging verwachten maar wanneer de ferrydient, nadat de inscheping is beëindigd, een vertraging van meer dan 90 minuten oploopt, is het niet altijd mogelijk om met een voertuig weer van boord te gaan. In dit geval kan het voor u noodzakelijk zijn uw reis voort te zetten.
 

7. Verordening betreffende de rechten van passagiers

i. De bepalingen in deze clausule beschrijven uw rechten met betrekking tot vertragingen en annuleringen in overeenstemming met de Verordening inzake passagiersrechten van 2010 met eventuele wijzigingen. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op tickets waarop geen vertrekuur is vermeld of voor vertragingen of annuleringen als gevolg van weersomstandigheden.
 
ii. Wanneer een vertraging aanleiding geeft tot een verblijf van een of meerdere nachten tot de volgende overtocht vertrekt, heeft u recht op een van het volgende:

a) Terugbetaling van tot drie nachten logies (beperkt tot 80 euro per persoon per nacht, of per kamer (wat van beide het kleinste bedrag is)) en, op voorlegging van de toepasselijke betaalbewijzen, van het vervoer tussen de haven en de plaats van logies of in overeenstemming met de huidige door P&O gehanteerde kilometervergoeding indien u uw eigen wagen gebruikt.
b) Gratis vervoer tussen uw woonplaats en de haven, beperkt tot maximaal €20 per persoon of per auto (wat van beide het kleinste bedrag is) op voorlegging van de toepasselijke betaalbewijzen of in overeenstemming met de huidige door P&O gehanteerde kilometervergoeding indien u uw eigen wagen gebruikt.  

iii. Indien uw afvaart bij aankomst een vertraging heeft opgelopen van minstens:

a) één uur, indien de geplande reisduur maximaal vier uren bedraagt;
b) twee uur, indien de geplande reisduur meer dan vier uren maar niet meer dan acht uren bedraagt;
c) drie uur, indien de geplande reisduur meer dan acht uren maar niet meer dan 24 uren bedraagt, of
d) zes uur, indien de geplande reisduur meer dan 24 uren bedraagt; 

heeft u recht op een vergoeding ten belope van 25% van de ticketprijs voor het betreffende gedeelte van uw reis. Als de vertraging meer dan het dubbele van de hierboven vermelde duur bedraagt, heeft u recht op een vergoeding ten belope van 50% van de ticketprijs voor het betreffende gedeelte van uw reis. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op vertragingen of annuleringen veroorzaakt door buitengewone en onvermijdelijke omstandigheden, zoals natuurrampen, opzoekingen en reddingsoperaties op zee, sluiting van de haven of een staking.

iv. Binnen de maand na voorlegging van een geldig verzoek wordt deze vergoeding betaald in de vorm van vouchers, tenzij u in contant geld wenst te worden betaald. Er wordt geen vergoeding betaald voor claims van minder dan €6. Vouchers die verstrekt zijn ter compensatie zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht of geruild.

 

8. Uw verantwoordelijkheden

i. Voor alle reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk is voor alle passagiers (inclusief kinderen en pasgeborene) fotografische reisdocumentatie vereist die geldig is voor uw gehele verblijf tot na de terugreis. Vanaf 2024 geldt dat deze minimaal 6 maanden geldig is tot na de terugreis.Voor alle overtochten tussen Dublin en Liverpool moet op verzoek fotografische identificatie kunnen worden voorgelegd. Op onze route van en naar Dublin, en enkel op deze route, worden geboorteakten aanvaard als identiteitsdocument voor kinderen onder 16 jaar. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over alle documentatie beschikt die vereist is om te voldoen aan de vereisten van de immigratie en de douane, en gezondheids- en andere relevante regelgeving. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dergelijke documentatie te controleren en vast te leggen en uw inscheping te weigeren als dergelijke documentatie niet naar onze tevredenheid wordt overgelegd. Van u zal worden verlangd ons volledig te vergoeden voor eventuele boetes, repatriëring of andere afvoerkosten, kosten van gevangenhouding en alle daarmee verbonden uitgaven die wij vanwege uw nalaten om dergelijke documentatie aan de betreffende autoriteiten over te leggen, mochten maken of oplopen. 
Kinderen onder de leeftijd van 16 jaar moeten door een verantwoordelijke meerderjarige boven de 18 jaar worden vergezeld, terwijl kinderen tussen 16 en 17 jaar uitsluitend zonder begeleiding mogen reizen als zij over een schriftelijke verklaring van een ouder of voogd beschikken waarin staat dat zij daartoe toestemming hebben gekregen. Bij afwezigheid van een dergelijke toestemming zal dit leiden tot een weigering om in te schepen. 

ii. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om vóór het aangegeven tijdstip in te checken.

Voor de Korte zeeroutes: check-in sluit:

 • 90 minuten voor de geplande vertrektijd voor voetpassagiers en diegenen die met een huisdier reizen
 • 60 minuten voor de geplande vertrektijd voor elk ander vervoermiddel

Rotterdam(Europoort) - Hull: check-in sluit 90 minuten voor geplande vertrektijd.

 • NB: Het schip kan voor het aangegeven vertrektijd uitvaren.


  Ierse Zeeroutes:

  Dublin-Liverpool: check-in sluit 60 minuten voor geplande vertrektijd.
  Larne-Cairnryan: check-in sluit

 • 60 minuten voor de geplande vertrektijd voor passagiers die speciale assistentie hebben aangevraagd
 • 45 minuten voor de geplande vertrektijd voor voetpassagiers en diegenen die met een huisdier reizen
 • 30 minuten voor de geplande vertrektijd voor elk ander vervoermiddel

NB: Het schip kan voor het aangegeven vertrektijd uitvaren.


iii. Indien u later arriveert voor onze Korte Zee en Ierse Zee routes, is het mogelijk dat u niet kunt inschepen en alhoewel wij alle pogingen in het werk zullen stellen om ervoor te zorgen dat u met een volgende overtocht mee kunt, behouden wij ons het recht voor om onder deze omstandigheden volgens het bovenstaande paragraaf 5(vii) een toeslag in rekening te brengen. Indien u de uiterste check in termijn overschrijdt voor onze Noord Zee routes, zonder ons callcenter hierover te hebben geïnformeerd, zal dit resulteren in de annulering van uw geboekte afvaart, de aankoop van een nieuw ticket voor het betreffende deel van de reis zal nodig zijn. Indien Club Plus of Priorité is geboekt en u verzuimt om tegen het vastgestelde tijdstip in te checken, dan verliest u het recht om bij voorrang aan boord te gaan. Er zal geen restitutie plaatsvinden.. 

iv. Voor wettelijke vereisten en algemene informatie over het rijden in het buitenland, dient u contact met uw autobond op te nemen. 

v. Voor informatie en advies met betrekking tot gezondheidskwesties tijdens buitenlandse reizen dient u contact op te nemen met het ministerie van Volksgezondheid.

vi. U wordt aanbevolen om uw eigen ziektekostenverzekering af te sluiten omdat dekking onder nationale stelsels niet altijd voldoende is. 

vii. Medische diensten zijn niet altijd beschikbaar aan boord. Indien u reist met een medische voorgeschiedenis, dan is het reizen geheel op eigen risico en dient u alvorens te reizen advies van uw arts te verkrijgen. 

viii. Indien u een persoon met een handicap of met beperkte mobiliteit bent, dient u op het moment van de boeking of minstens 48 uur voor uw vertrek te melden of u enige hulp nodig hebt, speciale verlangens hebt wat betreft zitplaats of accommodatie, of medische apparatuur mee aan boord moet nemen. De schepen op onze route tussen Liverpool en Dublin zijn vrachtschepen. Deze schepen beschikken niet over een lift naar de passagiersruimten en zijn dus mogelijk dus niet geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. Gelieve ons call center te contacteren voor meer informatie.

ix. Op de Noordzeeroutes dienen vrouwen die langer dan 28 weken zwanger zijn voorafgaand aan de reis een arts te raadplegen en bij vertrek dient een recent medisch certificaat te worden getoond. 
Het medisch attest dient geldig te zijn voor zowel de heen- als de terugreis. Als de doktersverklaring alleen geldig is voor de heenreis, dient er een nieuw medisch certificaat voor de terugreis te worden verkregen. Bij het uitblijven van een recent medisch certificaat wordt het inschepen geweigerd. Reizen is niet toegestaan voor vrouwen die langer dan 34 weken zwanger zijn. 
Op de Korte Zee- en Ierse Zeeroutes is een recent medisch certificaat verplicht voor vrouwen die langer dan 38 weken zwanger zijn. Het medisch certificaat moet bevestigen dat u in een voldoende goede fysieke conditie bent om de reis te ondernemen. Een zwangerschapsattest van de dokter wordt niet aanvaard. 
Om misverstanden te voorkomen wijzen wij u erop dat op alle routes de hierboven beschreven zwangerschapsfase op het moment van reizen bedoeld wordt en niet de zwangerschapsfase op het moment van boeken. Onder bijzondere omstandigheden behouden wij het recht voor om vervoer van een passagier te weigeren of om een recent medisch certificaat te vragen, ongeacht de duur van de zwangerschap. Zwangere vrouwen dienen zich ervan bewust te zijn dat wij geen geneesmiddelen tegen zeeziekte kunnen verschaffen.

x. Als u, naar onze mening, lijdt aan een medische aandoening die de gezondheid en veiligheid van andere passagiers aan boord in gevaar kan brengen, behouden wij het recht u inscheping te ontzeggen of te vereisen dat u van boord.

9. Huisdieren

i. Als u met een huisdier reist, dient dit op het moment van de boeking en voordat u reist te worden gemeld. Regelingen voor huisdieren aan boord en inchecktijden verschillen per route en daarover wordt u bij uw boeking geadviseerd.  Huisdieren (behalve geleidehonden of andere geregistreerde hulphonden) zijn niet toegestaan in de passagierszones van het schip.  Het is uw verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke documenten te overleggen en alle regelingen te treffen, met inbegrip van eventuele quarantaine, om aan alle wettelijke vereisten te voldoen. Bij enig nalaten om dit te doen, wordt uw huisdier belet mee te reizen.

ii. Alle huisdieren die meereizen moeten voor het instappen fit en gezond zijn. Gewonde en / of zieke huisdieren zijn niet toegestaan.

iii. Huisdieren mogen niet mee:
a) Met passagiers die per bus reizen. Geldig op alle routes van P&O Ferries
b) Met voetpassagiers die gebruik maken van onze Ierse Zee en Calais – Dover routes
c) Op onze Liverpool - Dublin route 
d) Als ze niet vergezeld zijn met een passagier. Dit wordt op geen van onze diensten aanvaard.
e) Op de bus aansluitend op onze Rotterdam – Hull route
f) Op minicruise boekingen
g) in ruimtes die niet staat aangewezen als toegankelijk gebied voor honden (zoals hieronder staat gedefinieerd)
iv. Wij vervoeren geen hondenrassen die in het Verenigd Koninkrijk verboden zijn.

v. Maximaal aantal huisdieren per voertuig (raadpleeg onderstaande clausules 9 vii tot 9 x voor uitzonderingen alleen voor honden):
a) Op onze Calais – Dover route: 5 huisdieren per voertuig. Huisdieren dienen tijdens de overtocht in het voertuig te blijven 
b) Op onze Cairnryan – Larne route: 4 huisdieren per voertuig. Huisdieren dienen tijdens de overtocht in het voertuig te blijven 
c) Op onze Rotterdam (Europoort) – Hull route: 5 huisdieren per voertuig. Honden, katten en fretten moeten tijdens de overtocht in een van onze kennels aan boord worden gehouden. Kennels zijn in een beperkt aantal beschikbaar en moeten vooraf worden gereserveerd. Alle andere (huis)dieren moeten in het voertuig blijven. Zie ook onderstaande clausules vii tot x 
Reizen met meer huisdieren dan de hierboven vermelde aantallen vereist goedkeuring van DEFRA / DAERA en het gebruik van een gecertificeerd voertuig met goedgekeurde containers. P&O Ferries houdt zich het recht voor de toegang op welke route dan ook te weigeren als niet de juiste goedkeuringen of certificeringen zijn verstrekt. We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of geleden schade als gevolg van het niet verstrekken van dergelijke goedkeuringen of certificeringen door de passagier. Reserveringen en andere speciale regelingen moeten worden gemaakt door te bellen of e-mailen met onze klantenservice.
vi. In sommige gevallen zal voor het vervoer van dieren het vrachttarief in rekening worden gebracht. Bezoek aan uw huisdier tijdens de overtocht is enkel toegelaten op goedvinden van de scheepsofficieren.

vii. Op onze Rotterdam (Europoort) – Hull en Calais – Dover route hebben wij aangewezen ruimtes waar alleen honden onder uw toezicht zijn toegestaan.  Waaronder een uitlaat ruimte voor honden, een hond-vriendelijke hut en een “Dier Lounge” . Gezamenlijk gerefereerd als  hond-vriendelijke ruimtes. Zij omvatten:
a. Op onze Rotterdam – Hull route een uitlaat ruimte en Hond- vriendelijke hut
b. Op onze Calais – Dover route een uitlaat ruimte en een Dier Lounge.
Toegang tot de uitlaat ruimte kan beperkt worden door weersomstandigheden of vanwege 
onderhoud.

viii. Indien hond-vriendelijke ruimtes beschikbaar zijn, bent u aan boord te allen tijde verantwoordelijk voor uw hond die u voortdurend onder toezicht en onder controle moet houden. Uw hond moet zijn aangelijnd bij het begeleiden van en naar de daarvoor bestemde hond-vriendelijke ruimtes en binnen alle gemeenschappelijke hond-vriendelijke ruimtes. Binnen deze ruimtes bent u verantwoordelijk voor het reinigen van eventuele uitwerpselen en vuil van uw hond. Wij behouden ons het recht u te vragen dat uw hond onmiddelijk wordt gemuilkorfd en/of direct uit de gemeenschappelijke hond-vriendelijke ruimtes wordt verwijderd en wordt beperkt tot een kennel uw auto of uw hut indien dit nodig wordt geacht. 

ix. Het is uw verantwoordelijkheid om de instructies in de hutten of in de "Dier Lounge" op te volgen en ervoor te zorgen dat uw hond de passagiers in aangrenzende hutten of gemeenschappelijke ruimtes niet stoort.
vi. Wij trachten meepassagiers te vragen om uw huisdier  niet te benaderen maar kunnen dergelijke acties niet garanderen. In verband met de veiligheid van uw huisdier en uw medepassagiers, kunt u eventueel overwegen om een muilkorf aan te brengen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door uw huisdier. U begrijpt dat enig letsel of incident, veroorzaakt door uw huisdier, kan worden aangegeven bij de desbetreffende autoriteiten en dat dit eventueel aanleiding kan geven tot strafrechtelijke- of andere wettelijke aansprakelijkheid.

10. Accommodatie

i. Accommodatie inclusief toegang tot de Club Lounge kan uitsluitend worden gegarandeerd op een vooraf geboekte reis. Toegang tot accommodatie op een alternatieve overtocht is afhankelijk van beschikbare ruimte en of de nodige voorzieningen open zijn. 

ii. Indien cabineaccommodatie verplicht is, wordt u daarvan op het moment van boeking op de hoogte gesteld en dient in uw boeking te worden inbegrepen. 

iii. Bij het boeken van cabineaccommodatie op onze nachtelijke overtochten, dient voor alle passagiers, inclusief kinderen, een eigen bed of kinderbedje geboekt te worden. Alleen baby’s jonger dan 24 maanden mogen in een apart babybedje slapen. Wij verzoeken u uw eigen kinderbedjes mee te brengen. Kinderbedjes zijn alleen voor bepaalde cabine types geschikt.

iv. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen niet in een hut verblijven zonder begeleiding van een verantwoordelijke ouder/voogd in de hut (en vermeld op de boeking).

v. Sommige cabines hebben stapelbedden met een boven en benedenbed en kunnen ongeschikt zijn voor passagiers met beperkte mobiliteit. U dient uw wensen duidelijk op het moment van boeking aan te geven. 

vi. Voor passagiers die op een Mini-Cruise reizen, kunnen wij niet dezelfde cabine voor de heen- en terugreis garanderen. Passagiers die alleen reizen moeten eventueel een toeslag betalen. 

vii. Ook indien de geboekte cabine niet volledig wordt bezet, zal de volledige prijs in rekening worden gebracht. In bijzondere omstandigheden, behouden wij ons het recht voor onderbezette cabines opnieuw in te delen.


viii. Op onze nachtelijke overtochten tussen Dublin en Liverpool, wanneer accommodatie verplicht is, moeten alle hutten volledig bezet zijn , hetgeen kan resulteren in het delen van een hut met iemand van hetzelfde geslacht

ix. Koken en het gebruik van huishoudelijke apparatuur zoals strijkijzers in de hutten is niet toegestaan. 
 

11. Rook-, vape- en alcoholbeleid

i. Het is verboden te roken of vapen (e-sigaret) in alle passagiersgedeeltes op onze schepen. Op het dek zijn speciale gedeeltes aangewezen, waar roken is toegestaan. Roken en vapen in de hutten of op de autodekken is niet toegestaan. Wie een brand-/rookalarm op een schip van P&O Ferries blokkeert of afkoppelt, pleegt een misdrijf.

ii. Het is verboden om alcohol voor eigen consumptie doeleinden mee aan boord te nemen. Wij behouden ons het recht voor alcohol in beslag te nemen, waarvan wij het vermoeden hebben dat deze voor bovengenoemde reden wordt gebruikt. Het is alleen toegestaan om alcohol te nuttigen die men in de bars of restaurants aan boord gekocht heeft. We behouden ons het recht voor om anders verkregen alcohol, die aan boord wordt genuttigd (inclusief alcohol gekocht in de winkels aan boord) in beslag te nemen, zonder hiervoor compensatie te geven.
 

12. Veiligheid en beveiliging


i. U dient aandacht te schenken aan en te voldoen aan alle voorschriften en aankondigingen met betrekking tot de veiligheid en beveiliging van ons schip, de bemanning ervan en de passagiers, de terminal faciliteit en aan de immigratievereisten en -voorschriften. Om deze reden moet u bereid zijn om na verzoek daartoe onderzoek van uzelf, uw voertuig of bagage door enig daartoe bevoegd persoon toe te staan en om vragen te beantwoorden. Ingeval u niet met een dergelijk verzoek kunt instemmen of u kunt de inhoud van de bagage niet verifiëren, wordt de toegang tot het schip ontzegd.  In dat geval zullen wij uw geld teruggeven maar voor het overige zullen wij jegens u verder niet aansprakelijk zijn. 

ii. Er wordt van u verwacht dat u zich te allen tijde op een wijze gedraagt waaruit respect voor de gezondheid, het gemak en de veiligheid van alle andere personen aan boord blijkt. Er wordt tevens van u verwacht dat u voldoet aan enig redelijk verzoek afkomstig van een van onze stafleden. Mocht u dit niet doen, of als uw gedrag volgens ons waarschijnlijk reden voor bezorgdheid oplevert, behouden wij ons het recht voor (i) om u geen toestemming te geven in te schepen, (ii) om van u te verlangen om te ontschepen, (iii) of van u te verlangen de terminal faciliteit te verlaten. Onder dergelijke omstandigheden kunnen wij uw contract annuleren en dan zullen wij geen bedragen aan u terugbetalen. Hiervoor zullen wij jegens u geen aansprakelijkheid hebben. Meer informatie is te vinden in onze Gedragscode die beschikbaar is op www.poferries.com/terms-and-conditions/code-of-conduct

iv. U moet uw auto op slot doen en deze in zijn versnelling en op de handrem achterlaten. U dient uw autoalarm uit te schakelen wanneer u parkeert aan boord. Auto's die op autogas rijden, moeten hun tanks hebben afgesloten als zij op het autodek staan. U mag geen volle of lege jerrycans aan boord nemen.

v. Motoren dienen door hun eigenaars vastgezet te worden naar hun eigen goedvinden gebruik makend van het materiaal dat door het scheepspersoneel verstrekt wordt. 

vi. U moet eventuele door dieselolie of vloeibare gas aangedreven busverwarmingen afsluiten als u op het autodek staat. 

vii. Maximaal 3 cylinders butaan/propaan (het gecombineerde gewicht mag niet hoger zijn dan 47kg) is alleen toegestaan voor verlichtings-, kook- of verwarmingsdoeleinden. Deze moeten genoegzaam worden vastgezet tegen het slingeren van het schip terwijl de toevoer op de gasflessen tijdens de reis is afgesloten. Gasflessen die lekken of onvoldoende zijn vastgezet of aangesloten gasflessen worden bij inscheping geweigerd. U dient tijdens het maken van de boeking aan te geven dat u gasflessen vervoerd. Halflege of lege gasflessen worden als volle gasflessen behandeld. U mag maximaal 6 flessen medische zuurstof meenemen, mits u een schrijven van de behandelend arts kunt overleggen, waarin staat dat de passagier deze zuurstof daadwerkelijk moet gebruiken.

viii. Het vervoer van gevaarlijke stoffen (zoals, maar niet beperkt tot: butaan, propaan, helium, GPL, brandstof, brandblusser, duikuitrusting, medische zuurstof, aerosol, enz.) voor niet-commerciële doeleinden wordt geregeld door het IMDG (International Maritime Dangerous Goods) en is onderworpen aan de naleving van de richtlijnen van de Marine Guidance Notes, die gepubliceerd zijn door het Maritime and Coastguard Agency. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan deze voorschriften en om geen grotere hoeveelheden te vervoeren dan is toegestaan.

ix. Toegang op het autodek is tijdens de overtocht verboden. Het is daarom van belang dat u alles met u meeneemt dat u op het passagiersdek nodig heeft, in het bijzonder uw autosleutels, boarding kaarten en paspoorten. Op onze Korte Zee routes mogen inzittenden van een voertuig slechts één bagagestuk per persoon meenemen naar de passagiersdekken.

x. Als u eventuele eigendommen na uw reis bij ons achterlaat, kunnen wij ze na een redelijke termijn verkopen. 

xi. Indien u, uw bagage en/of uw voertuig om welke reden ook (buiten een fout aan onze zijde) niet bij afloop van de reis (wordt) ontscheept, kunnen u en/of die eigendommen naar ons goeddunken worden geretourneerd aan de vertrekhaven of naar een andere haven worden meegenomen en wij zullen het recht hebben om u daarvoor het toepasselijke tarief in rekening te brengen

xii. Ouders/voogden/groepsleiders mogen niet toelaten dat kinderen op het schip rondrennen of de liften gebruiken indien zij niet vergezeld zijn. 

xiii. De speelzones voor kinderen zijn gesloten tijdens nachtelijke overtochten en ongunstige weersomstandigheden. Openingstijden zijn verkrijgbaar bij de receptie aan boord. In de speelzones voor kinderen is geen toezicht voorzien. Ouders dienen altijd een oogje in het zeil te houden.

xiv. Om onze klanten te assisteren bij het maken van een weloverwogen menu keuze, heeft 
P&O Ferries informatie beschikbaar betreffende de ingrediënten van alle aangeboden voedingswaren, met inbegrip van informatie over mogelijk aanwezige voedselallergenen. Indien u informatie betreffende voedselallergenen voor uw menu keuzes wilt inzien, spreek dan alstublieft met een lid van onze bemanning, zij zijn u graag van dienst.

13. Vervoer van munitie en vuurwapens

i. Indien u wilt reizen met vuurwapens, airguns, geweren (inclusief replica’s), munitie, zwaarden, messen, vouwmessen met een lemmet langer dan 3 inches (7.5cm), kruisbogen en pijlen, moet u contact opnemen met ons Contact Center om een registratieformulier voor vuurwapens te verkrijgen. U moet alle eventueel benodigde vergunningen in uw bezit hebben voor al dit soort voorwerpen. Voetpassagiers mogen zulk soort voorwerpen niet vervoeren.

ii. Het is uw verantwoordelijkheid om zich aan alle douanevoorschriften ,  voorgeschreven criteria of wetten te houden  met betrekking tot het vervoer van vuurwapens , airguns of munitie . Houd er rekening mee dat u over  een Europese vuurwapenpas moet beschikken om vuurwapens te vervoeren  in de EU- landen.

iii. 1000 patronen van klasse 1.4 S VN mogen worden meegenomen per voertuig, op voorwaarde dat ze nog in de oorspronkelijke verpakking van de fabrikant zitten.

iv. Brandbare stoffen mogen slechts in beperkte hoeveelheden worden vervoerd en enkel volgens onze instructies en met onze toestemming. Er mogen geen explosieven vervoerd worden.

v. Volgens de IMDG ( International Maritime Dangerous Goods ) regelgeving, wordt het vervoer van Black Powder door passagiershavens in het Verenigd Koninkrijk niet toegestaan . Het vervoer van Black Powder is enkel toegestaan door goederenhavens ( voor onze routes , Tilbury of Teesport ) en enkel onder voorbehoud van de vervulling van de hierboven genoemde eisen.

14. Beschadigingen van eigendommen

Wij behouden ons het recht voor, elke met opzet, moedwillig of onachtzaam veroorzaakte schade aan onze eigendommen, veroorzaakt door u of elke andere persoon reizend onder uw reservering, in rekening te brengen of in te houden van uw credit card.
 

15. Aansprakelijkheid

i. Overeenkomst van Athene. U wordt erop gewezen dat de bepalingen van deze Overeenkomst met betrekking op het vervoer van passagiers en hun bagage over zee uit 1974, zoals deze volgens het Engelse recht van kracht is ("De Overeenkomst van Athene"), van toepassing kan zijn. In de meeste gevallen wordt hierin onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel of schade aan of verlies van bagage (inclusief een voertuig) beperkt en speciale bepalingen ervan zijn van toepassing op kostbaarheden. Een afschrift van de Overeenkomst van Athene is op verzoek verkrijgbaar. 

ii. De Overeenkomst van Athene veronderstelt dat wij uw bagage onbeschadigd hebben afgeleverd tenzij u ons schriftelijk het tegendeel meedeelt: 

a) ingeval van waarneembare schade, voor of op het moment van ontscheping of teruglevering, of 
b) ingeval de schade niet waarneembaar is of ingeval van verlies, binnen 15 dagen na de datum van ontscheping of teruglevering, of vanaf het moment waarop dergelijke teruglevering had behoren plaats te vinden. 

Van u wordt evenwel niet verlangd ons schriftelijk een mededeling te zenden ingeval wij gezamenlijk met u uw bagage hebben geïnspecteerd. 

iii. Kostbaarheden. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van of de schade aan contant geld, verhandelbare effecten, goud, zilverwerk, juwelen, sieraden, kunstwerken of enige andere kostbaarheden tenzij u ze met het specifieke doel van bewaring aan ons aan boord van het schip in bewaring geeft. 

iv. Buiten onze instemming om door u betaalde bedragen te restitueren in omstandigheden die elders in de onderhavige algemene voorwaarden staan, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor enige verliezen, schade of uitgaven ontstaan uit vertraging of voor de gevolgschade hoe dan ook ontstaan. Wij zullen in geen enkel geval jegens u aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of uitgaven van welke aard ook die zijn ontstaan uit: 

a) uw schuld of die van iemand die met u meereist, of 
b) de handeling of het nalaten van een derde die niets te maken heeft met het verlenen van de diensten die wij zijn overeengekomen aan u te verlenen, indien een dergelijke handeling of nalaten onvoorzienbaar of niet door ons te vermijden is, of 
c) enige ongebruikelijke of onvoorzienbare omstandigheden buiten onze macht indien de gevolgen niet te voorkomen waren zelfs indien wij alle nodige zorgvuldigheid in acht hebben genomen.

v. Af en toe kunnen dienstregelingen van overtochten worden onderbroken of gewijzigd en tijden van overtochten worden overschreden vanwege slechte weersomstandigheden of andere bedrijfsomstandigheden buiten onze macht. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor andere dan in paragraaf 6 hiervoor vermelde kosten of ongemakken die door dergelijke vertragingen ontstaan. In deze omstandigheden zullen wij al het mogelijke doen om u van eventuele vertragingen op de hoogte te stellen. 

vi. Wij zijn niet aansprakelijk voor om het even andere dan in paragraaf 6 hiervoor vermelde kosten of ongemakken veroorzaakt door vertragingen bij uw aankomst in de haven van vertrek. 

vii. De faciliteiten beschikbaar bij elk van onze terminals kan variëren.
 

16. Informatie, feedback en klachten

i. Indien u vragen hebt of nadere inlichtingen wenst, kunt u contact opnemen met de Klantendienst van P&O Ferries. U kunt ook het hoofdstuk FAQ’s op onze website raadplegen.

ii. Indien u over de door ons verleende diensten klachten heeft, dient u deze onmiddellijk onder de aandacht van onze vertegenwoordiger van dat moment te brengen. Als uw klacht dan nog niet kan worden opgelost, kunt u binnen de twee maanden na de datum van uw overtocht een schriftelijke klacht in te dienen bij de Klantendienst van P&O Ferries.

iii. Om contact op te nemen met de Klantendienst van P&O Ferries stuurt u een e-mail naar klantenservice@poferries.com of richt u een schrijven naar:

P&O Ferries Care team
Channel House
Channel View Road
Dover
Kent
CT17 9TJ
 

17. Ingeschreven vennootschap

P&O Short Sea Ferries Limited
Inschrijvingsnummer: 03291852

P&O European Ferries (Irish Sea) Limited
Inschrijvingsnummer: 00318227

P&O North Sea Ferries Limited
Inschrijvingsnummer: 00809079

Statutaire zetel voor de drie vennootschappen:
Channel House
Channel View Road
Dover, CT17 9TJ
 

18. BTW-nummers

VK: GB201850407
Frankrijk: FR31302421045
België: BE0467032036
Nederland: NL001228614
Ierland: IE9F59298P

De inhoud van dit document mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk zonder de vooraf verkregen schriftelijke toestemming van P&O Ferries worden verveelvoudigd. 

De informatie evenals de inhoud is correct op het moment dat het document werd gepubliceerd. 

 
28 September 2023